Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)

Τι είναι τα Μέσα (ή εξοπλισμός) Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.).

Είναι κάθε εξοπλισμός τον οποίο φορά ή φέρει ο ργαζόμενος κατά την εργασία για να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του
 


Γενικός κανόνας

Τα Μ.Α.Π. πρέπει να θεωρούνται ως η τελευταία λύση για την προστασία των εργαζομένων και να χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον οι κίνδυνοι δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν, ή να περιορισθούν επαρκώς, με τεχνικά μέτρα ή μέσα συλλογικής προστασίας, ή με μέτρα, μεθόδους και διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας
 

Βασικές απαιτήσεις για τα Μ.Α.Π.

- Σχεδίαση και κατασκευή σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (να φέρουν τη σήμανση "CΕ")
- Σαφείς οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα Κατασκευαστικές προδιαγραφές που να ανταποκρίνονται στους συγκεκριμένους κινδύνους, στη φύση και τις συνθήκες της εργασίας
- Δυνατότητα ασφαλούς και αποτελεσματικής προσαρμογής στα ατομικά σωματικά χαρακτηριστικά των εργζομένων
- Συμβατότητα μεταξύ τους, ώστε να μπορούν, όποτε χρειάζεται, να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και αποτελεσματικά από έναν εργαζόμενο εκτεθειμένο σε πολλαπλούς κινδύνους
- Να είναι πάντα σε καλή κατάσταση, χωρίς ελαττώματα, καθαρά και έτοιμα για άμεση χρήση.

 Υποχρεώσεις εργοδοτών

Πριν καταλήξουν στην χορήγηση Μ.Α.Π. στους εργαζόμενους

-  Καταγραφή, ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένωνΛήψη όλων των προληπτικών, τεχνικών και οργανωτικών, μέτρων που είναι αναγκαία ώστε οι κίνδυνοι κατά το δυνατόν να αποφεύγονται, να εξουδετερώνονται ή να περιορίζονται επαρκώς στην πηγή τους και να περιορίζεται στο ελάχιστο ο αριθμός των εκτεθειμένων στους κινδύνους εργαζομένων και ο χρόνος έκθεσης τους
-  Ελεγχος της αποτελεσματικότητας των ληφθέντων μέτρων και επανεκτίμηση των κινδύνων

Για την επιλογή των κατάλληλων Μ.Α.Π.


-  Καταγραφή των εργασιών και θέσεων εργασίας όπου οι κίνδυνοι παραμένουν και απαιτείται, ως τελευταία λύση, η χρήση από τους εργαζόμενους κατάλληλων Μ.Α.Π
-  Καθορισμός των χαρακτηριστικών που απαιτείται να διαθέτουν τα Μ.Α.Π. για να ανταποκρίνονται στους παραπάνω κινδύνους
-  Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των διαθέσιμων Μ.Α.Π. σε σχέση με αυτά που απαιτούνται
-  Επιλογή των κατάλληλων Μ.Α.Π.


 
Κατά την χορήγηση των Μ.Α.Π. και μετά

-  Ενημέρωση των εργαζομένων για τους κινδύνους που απειλούν την υγεία τους, τα προληπτικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, τα μέτρα και τις προφυλάξεις που πρέπει να τηρούν, καθώς και για τους κινδύνους που παραμένουν σε ορισμένες εργασίες ή θέσεις εργασίας και κάνουν αναγκαία τη χρήση Μ.Α.Π
-   Δωρεάν χορήγηση στους εργαζόμενους των κατάλληλων Μ.Α.Π. για προσωπική χρήση.
-   Παροχή οδηγιών για την αποτελεσματική χρήση των Μ.Α.Π., με σχετική εκπαίδευση ή και εξάσκηση των εργαζομένων όποτε χρειάζεται
-   Περιοδικός έλεγχος της σωστής χρήσης τους
-   Φροντίδα για τη φύλαξη τους σε θέσεις με καλές συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής
-   Διάθεση κατάλληλων διευκολύνσεων και μέσων για τις αναγκαίες συντηρήσεις, επισκευές και καθαρισμούς των Μ.Α.Π., σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
-   Αντικατάσταση τους σε περίπτωση φθοράς ή όταν έχει λήξει ο επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης τους


Για τον καθορισμό των εργασιών στις οποίες θα χρησιμοποιούνται Μ.Α.Π. και για την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, ο εργοδότης θα ζητά την έγγραφη γνώμη του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας και θα διαβουλεύεται με τους εκπροσώπους των εργαζομένων ή/ και με τους ίδιους τους εργαζόμενους

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε ενημερωτικό φυλλάδιο 
πατώντας  εδώ